Activiteiten

13/14 oktober 2018, Multicultureel Festival
MulKulFeest 
 
Activiteitenprogramma 2013/2014
 
 • Het actief volgen van sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen en het vaststellen van mogelijke problemen die ons achterban raken. Als gevolg daarvan een koers tot oplossingen bepalen door middel van intensief communiceren met onze leden en met onze gesprekspartners. Waardoor wij een adviesrapport kunnen opstellen voor een gezamenlijke oplossing en indienen bij de betreffende organisaties/instellingen. (heel jaar);
 
 • Op basis van de adviesrapporten verschillende concrete projecten (laten) opzetten om de geconstateerde problemen gerichter te kunnen aanpakken (heel jaar);
 
 • De bestuurders van de aangesloten ledenorganisaties verder professionaliseren en deskundig maken in het uitoefenen van hun functies. Dit door middel van verzorgen van op maat gesneden cursussen. De exacte invulling van deze cursus en datum van realisatie wordt naderhand bepaald naar aanleiding van vraag en aanbod.
 
 • In kaart (laten) brengen van actieve Turkse studentenorganisaties binnen diverse vormen van onderwijs (van voortgezet tot universitair onderwijs) en overige jeugdorganisaties die in Den Haag actief zijn. Het doel daarbij is om in samenwerking met deze organisaties intensief te werken aan de versterking van eigen identiteit en zelfvertrouwen van jongeren. Zodat zij actief worden in maatschappelijk verkeer en een betere positie in de samenleving bekleden om de problemen (van jongeren) beter aan te pakken (heel jaar);
 
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over Gastouderschap organiseren, met als doel potentiële gasouders te kunnen werven. Op basis van deze bijeenkomsten een concreet project over Gastouderschap (laten) opzetten en uitvoeren (juni – september 2013);
 
 • Naar aanleiding van de negatieve ontwikkelingen in de afgelopen maanden over Jeugdzorg en pleegouders en eenzijdige belichting ervan, is het van belang een juist beeld over de gang van zaken te hebben. Hiervoor zullen, in samenwerking met de relevante instellingen, een serie Informatie- en Voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd betreffende de Jeugdzorg, voogdijschap en pleeggezin binnen Nederland. Op basis van de bevindingen uit deze bijeenkomsten, zal het platform in overleg treden met de verantwoordelijke instellingen om bij te dragen aan een bevredigende oplossing van de geconstateerde problemen (juni – november 2013);
 
 • In Nederland neemt het aantal ouderen toe. Elk ouder heeft een eigen identiteit, cultuur en religie. Daarmee moet absoluut rekening mee gehouden worden. De TPD wil met de zorginstellingen en met de woningcorporaties in contact komen om in goede dialoog bruggen te bouwen tussen ouderen en zorginstanties. Zodat men bij het verlenen van dienstverlening rekening houdt met de achtergronden van de ouderen en daaruit voortvloeiende speciale wensen en behoeftes (heel jaar);
 
 • Het TPD zal met rehabilitatie centra in Den Haag in overleg treden om tijdens het verblijf rekening te houden met culturele en religieuze achtergrond en de gesproken taal van de patiënt. Dit met het oog op een goed herstel (heel jaar);
 
 • De vrouwenemancipatie op een goede wijze te kunnen bevorderen en daarmee hun actieve deelname aan de samenleving te kunnen bewerkstellen, zal intensief samengewerkt worden met verschillende vrouwenorganisaties om deze organisaties te stimuleren in het organiseren van efficiënte en effectieve activiteiten (heel jaar):
 
 • 2014 is een bijzonder jaar voor Turken in Nederland, omdat in 1964 de officiële ondertekening van de overeenkomst betreffende werving van gastarbeiders uit Turkije naar Nederland plaats heeft gevonden. Dat betekent 50 jaar migratie uit Turkije in Nederland. Deze markering wil TPD niet ongemerkt laten. Onder de benaming ’50. jaar migratie uit Turkije’ wil TPD in 2014 diverse activiteiten organiseren. De nog nader te bepalen activiteitenprogramma in dat kader, zal op 20 januari 2014 aanvangen met een openingreceptie in het Atrium van Haags stadhuis. In samenwerking met o.a. Haags Historisch Museum en Turks Museum Nederland wordt gewerkt aan een breed activiteiten programma (2e helft 2013 qua voorbereiding en heel jaar 2014 voor wat betreft de uitvoering van de activiteiten);
 
 • Het laten verrichten van een analyse & research naar een mogelijke radiozender op korte golf binnen Den Haag om meer mensen en instellingen te kunnen bereiken. (augustus – oktober)
 
 • Het ontwikkelen van een website voor TPD om ook via de digitale wereld bereikbaar te zijn en actueel te blijven voor de lezers en voor de ledenorganisaties. Regelmatige nieuwsbrieven zenden aan de email contacten. Belangstellenden kunnen zich via deze website inschrijven voor de nieuwsbrief van TPD (heel jaar);
 
 • Het TPD zal binnen de mogelijkheden als denktank opereren voor de vraagstukken met betrekking tot haar achterban. In dat kader TPD ook de andere initiatieven ondersteunen om de ideeën uit te werken tot concrete projecten. Een en andere na de beoordeling door het bestuur van PD.
 
 • Tevens fungeert TPD als informatiepunt voor media en overige instanties met betrekking tot verschillende zaken die ons achterban aangaan. Een bestuurslid is als woordvoerder hiervoor aangewezen. De naam en contactgegevens is te vinden op de website van TPD. Dit geld ook voor andere bestuursleden en adviseurs die voor bepaalde specifieke terrein(en) veranwoordelijk zijn (heel jaar);