Missie & Visie

Doel

Het TPD stelt zich ten doel de collectieve belangen te behartigen van de Turkse organisaties en van zijn leden in het bijzonder, in de meest brede zin van het woord. Dit doet TPD onder meer door de gezamenlijke belangen te monitoren en indien nodig namens de leden in overleg te treden met de relevante (overheids)instanties. Daarnaast zijn de activiteiten van het TPD erop gericht een bijdrage te leveren aan de versterking van de positie en de professionalisering va het bestuur van de aangesloten organisaties. Het platform levert bijdrage aan de verrijking van het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving, integratie en leefbaarheid. Hiermee wil het TPD in het bijzonder bewerkstellen dat er een zo optimaal mogelijk sociaal leefbaar klimaat voor de burgers met een Turkse etnische achtergrond binnen Den Haag ontstaat.

Visie

Het bestuur van TPD wilt, op basis van een professionele wijze van bestuursgedachte, een sociale verantwoordelijkheid nemen om als gesprekspartner invloed uit te oefenen in de aanpak en in de oplossing van de vraagstukken met betrekking tot Hagenaars die van oorsprong afkomstig zijn uit Turkije.

Missie

Wij willen de besturen van de aangesloten organisaties zodanig professionaliseren dat ze beschikken over de nodige kennis en kunde. Zodat zij  efficiënt en effectief aan het werk kunnen gaan en ondanks de verslechterende omstandigheden, blijvende successen weten te boeken.  Voor de realisering van de bovenstaande doelen, visie en missie, stelt het nieuwe bestuur, dat in het eerste kwartaal van 2013 is samengesteld, zich verantwoordelijk voor.

Het actief volgen van de ontwikkelingen, juiste vaststelling van de problemen, deugdelijke analyse daarvan en het nemen van gepaste acties tot oplossingen, zijn voor ons de opgelegde taken, die wij graag waar willen maken. Bij het succesvol uitoefenen van onze taken is de steun van onze ledenorganisaties ook dan erg noodzakelijk. Hierbij willen wij benadrukken dat de professionalisering van de bestuurders van de aangesloten organisaties zeer essentieel is. Daarbij speelt het bestuur, voorzien van adviseurs met verschillende kennis en kunde, een belangrijke rol.